Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
K.M.P.A. / P.S.A.
Aalsmeerderweg 156
1432 CV Aalsmeer
Inschrijfnummer K.v.K. te Haarlem : 34097883

————————————————————-
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van K.M.P.A. / P.S.A. gevestigd te Aalsmeer hierna te noemen de gebruiker.
De opdrachtgever/koper/huurder zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de wederpartij zal de gebruiker de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
3a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht.
Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en luiden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.
Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting om in overleg en met instemming van de gebruiker een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
Overige reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld, onder vermelding van een nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klachten.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 7 TRANSPORT
Het transport van de door de gebruiker aan de wederpartij verkochte goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij het vervoer geheel door de gebruiker wordt verzorgd en zulks ook uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 8: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR EN VERHUUR VAN GOEDEREN
1. De huur vangt aan op de dag waarop de goederen het terrein van de verhuurder verlaat en de huur eindigt op de dag van dat de goederen op het terrein van de verhuurder weerkeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als hele dag.
2. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die door de wederpartij moet worden betaald bij de in ontvangstname der goederen.
3. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
4. De wederpartij dient de goederen na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
6. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van de verhuurder.
7. Defecten aan het materieel alsmede schade en verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
8. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de verhuurder.
9. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.
10. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in goede staat op te leveren.
11. Indien de gehuurde goederen te laat worden geretourneerd is de gebruiker gerechtigd een bedrag bij de wederpartij extra in rekening te brengen gelijk aan de huurprijs van een dag. Een gedeelte van een dag wordt als hele dag aangemerkt.
12. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder.
13. Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
14. De transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder.
15. Het gehuurde object blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
16. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
17. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
18. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle schadeclaims van derden.
19. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de goederen te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden, die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden.
20. De gebruiker heeft het recht indien zulks naar zijn oordeel in verband met zijn planning of wijziging van zijn planning nodig is, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.
21. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de goederen niet terug brengt naar de gebruiker, is de wederpartij verplicht aan de gebruiker een schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde goederen, welke geldt op de datum van de beëindiging van de huurovereenkomst.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.
De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan
worden aangesproken, beperkt tot 6 maanden.
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. Indien door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij.
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
c. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 10: BETALING
1. Betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
1. Zal de wederpartij aan de gebruiker een nieuwe nota zenden voor het brutobedrag van de geleverde goederen zoals omschreven staat onderin de factuur, en vervallen eerder overeengekomen kortingen.
2. zal de wederpartij die, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van buitengerechtelijke incasso-, betalen. De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 68,00.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Verrekening van vorderingen van de wederpartij met vorderingen van de gebruiker is geheel uitgesloten
7. De vorderingen van de gebruiker op de wederpartij worden onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij in staat van faillissement of surséance geraakt of dreigt te geraken, indien er onder de wederpartij executoriaal beslag gelegd wordt of de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
8. De gebruiker heeft het recht om vooruitbetaling te vragen, alsmede het recht om zekerheid ter zake van het aan hem verschuldigde te vragen.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM ONTWERPEN
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van de door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht, geluid of beeld configuraties, de ontwerpen van deze configuraties, rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke die hierop betrekking hebben.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Tevens is het de wederpartij niet toegestaan om de geleverde goederen te vervreemden zolang niet aan alle betalingsverplichtingen terzake van deze goederen is voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.
Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe¬ding van ten minste 30% van de koopsom of aanneemsom en tenminste 50% van de huursom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.